Image

ImageOrda bir köy var uzakta,

O köy bizim köyümüzdür.

Gitmesekte görmesekte,

O köy bizim köyümüzdür.

diyen şair, Türkiye’nin ücra bir köşesinde olduğu gibi,zümrüt yeşili ile bezenmiş binlerce köylerimizden biri olan,Kızık köyünü de işaret etmektedir.

Kızık köyü sırtını Yokuşyatağı ve Kızlarsivrisi isimli az meyilli tepelere yaslamış,

önünde verimli ovası ile ışıl ışıl akan Ulu deresi bulunmaktadır.Ovasında kayısı,

elma,dut,kavak,söğüt,iğde ve çimenleriyle güzel bir mesire yeri olduğu gibi,kut-

sal balıkları nedeniyle de yerli ve yabancıların uğrak yeridir.

Seksenlik yaşlısından gencine kadar,yüzlerinden gülümseme eksik olmayan köy

halkı son derece vatansever,gelenek ve göreneklerine bağlı,sevecen ve misafir-

perverdir.Muhtarından Abbas emmisine,Hıdır öğretmeninden  şairine,Kamberin-

den gencine kadar misafirlerine meşhur Arguvan balını,lokmasını,ayranını ve

mevsimin meyvelerini ikram etmekte adeta yarış halindeydiler.

Malatya ili,Arguvan ilçesine bağlı olan Kızık köyü çok eski bir tarihçeye sahiptir.

Yaptığımız araştırmalar neticisinde köy hakkında yazılı bir dökümana rastlanılma-

mıştır.Ancak,folkloruna,gelenek ve göreneklerine bağlı olan köy halkının yaşlılar-

dan edindiğimiz bilgilere göre,olagelen menkıbeleri ve kutsal balıkların sistematik

özellikleri verilmeğe çalışılacaktır.

Bu araştırma Mayıs 1995 döneminde gerçekleştirilmiştir.

  

           2.KÖYÜN TARİHÇESİ VE KONUMU

 

Emekli öğretmen Hıdır Karakuş’un verdiği bilgilere göre köyün tarihçesi çok

eskilere dayanmaktadır.İlk defa Horasandan gelen ve Lölen kabilesinden olan

Mehmet Ağa adında bir zatın,Hac’ca giderken keşfettiği ve dönüşünde gelip yurt

tuttuğu yerdir.Bu nedenle buraya ilk gelenlere Lölük Uşağı denilmiştir.Daha

sonra söz konusu yerleşim birimine sırasıyla Mullan Uşağı,Hasan Uşağı,İsmail

Uşağı  ve Emirze Oğulları gelip yerleşmişlerdir.Köye ilk gelip yerleşen Lölük

kabilesinin mensupları çabuk sinirlenen ve çevrede öyle tanınan insanlar olma-

larından dolayı,köye Kızık adı verilmiştir.Geçmişte ormancılık ve hayvancılıkla

uğraşan köyün insanları,günümüzde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar.

1964 yılında 75 hane ve 465 nüfuslu olan köy,1995 yılında nüfus 200 civarın-

dır.”Nüfus neden azalmıştır?”sorumuza;köyde 1939 yılından 1958 yılına kadar

eğitmenli okulun bulunduğunu,1959 yılında ise 5 sınıflı bir okulun açıldığını,

okur-yazar oranının yüksek olduğunu,dolayısıyla devlet memuru olmak isteği

ile birlikte,iş kurmak amacıyla büyük kentlere göç olduğu cevabı alınmıştır.

Köy arazisinin müsait olduğu,günümüz teknolojisini köylünün kullanmakta

olduğunu,başta kayısı,buğday ve arpa olmak üzere yüksek oranda mahsül

aldıklarınıda ifade etmişlerdir.Bunun yanında küçük ve büyük baş hayvancılık

ve arıcılık başarılı bir şekilde yapılmaya çalışılmaktadır.

 

 

   Malatya il merkezine 70 km.Arguvan ilçe merkezine 10 km.olan Kızık köyü;

kuzeyinde Güngören,doğusunda Yeniköy,Karahöyük ve Kuyudere,güneyinde

Eymir ve Akören,kuzeybatısında ise Kuruttaşı köyleri ile çevrilidir.Kuzeyinde

bulunan hafif tepeliklere yaslanmıştoplu köy tipindedir.2 km. mesafe ile do-

ğusundan geçen Ulu dereye ilaveten irili ufaklı bir çok su kaynağı yerleşim

alanında bulunmaktadır.Ulaşım hem Malatya merkezden ve hem de Argu-

van’da kolayca yapılabilmektedir.Yolları asfalt olup birçok yerleşim birimi

ile bağlantılıdır.Bitki örtüsü zengin olup,tepeliklerde meşelik ve çalılar ha-

kimdir.Tipik karasal iklime sahip olan köyde yazlar kurak ve sıcak,kışlar

soğuk ve kar yağışlı,yağmurlar genellikle ilk ve sonbaharda düşmektedir.

Gelenek,görenek ve folkloruna sonderece bağlı olan köy halkı,çoğunlukla

birbiriyle akrabadır.Neşede ve tasada birlikte olan köylüler,düğünlerini

birarada kutlarken,insan gücü gerektiren işlerde imece usulünü tatbik

etmektedirler.Zenginleri gerektiğinde fakirlerine yardım edebilmektedir.

Eğlencelerinin başında özellikle kış gecelerinde ev gezmeleri yanında,

düğünlerinde Halay,Üçayak,Eğin Halayı,Kol Oyunu,Simsimi,Lortgey,

Temirağa,Tekayak,Tamzora,Geçikey ve Tura gibi oyunlar gelmektedir.

Ayrıca,gelini ata bindirip köyün etrafında dolaştırdıktan sonra damat evi-

ne getirme adetleri mevcuttur.

 

 

             3.KUTSAL BALIKLAR

 

  Bulaşık yıkayan balıklar olarak da anılan söz konusu balıkların tarihi,köyün

tarihinden de eskidir.Haklarında yazılı dökümana rastlayamadığımız balıkların

tarihçesini yine her ikiside seksenlik olan Hıdır Karakuş ve Abbas Üstündağ’dan

edindiğimiz bilgileri vermeğe çalışacağız.

  Köyün ilk kurucusu olan Hacı Mehmet Ağa,evini balıklı pınarın yanına kurmuş.

Balıkların varlığı o günden bugüne değin bilinmektedir.Köy halkı da günlük su

ihtiyaçlarını söz konusu kaynaktan karşılamaktadır.

   Balıklar hususunda köylülerin bizlere aktarmış oldukları bir kaç öykü şöyledir:

   Günümüzde takriben 50-55 yıl önce,zamanın köy muhtarı olan Hüseyin Sarı

“ köyün içme suyundan balık kokusu geliyor,misafirlerimiz bu suyu içemiyor “

diye,pınarı balıklardan temizlemiş.Olaydan kısa bir zaman sonra,önce kendisi

daha sonra tüm aile bireyleri ölmüş.O evrede tüm köy halkında da kanlı ishal

ve kusmalar uzun süre devam etmiş.Köylünün hastalıklardan çektikleri ızdırıplar,

pınarda tekrar balıkların görülmeye başlamasıyla son bulmuş.Köylüler bu olayları

balıkların öldürülmeleri ile bağdaştırmıştır.Yine,o tarihlere yakın bir zamanda,

köyden geçip gitmekte olan iki jandarma eri,köylünün tüm ısrarlarına aldırmaya-

rak birkaç balığı öldürüp beraberliğinde götürmüşler ve kısa bir süre sonra on-

ların da öldükleri duyumları alınmıştır.

  Kutsal balıklarla ilgili yaygın bir inanış da,Müslümanların  başına bir felaket

geldiğinde,balıkların ortadan kayboldukları,tekrar görüldüklerinde  yaralı bere-

li oluşlarıdır.Bu inanış Halil’ün Rahman gölündeki (Urfa),Somuncu Baba havu-

zundaki  (Darende),Pamukçu köyündeki (Zile),Bergama ‘daki Gazi balıkları ve Kığı’daki balıklı çeşmede olduğu gibi anlatılmaktadır

 

 

  Kızık köyündeki kutsal balıklar önceleri pınarın oluşturduğu tabii bir gölette barı-

nırken ;1950 yılında zamanın Malatya Valisi Ahmet Tekeloğlu aracılığı ile bir çeşme

ve onun yanı başında da balıkların barınabilmesi için bir havuz yaptırmıştır.Daha

sonra 1993 yılında Malatya valisi Saffet Arıkan Bedük ve DSİ Şube Müdürü Hurşit

Kuşçu,köyün aşağı kesiminde daha geniş bir arazide,etrafı güzel bir peyzajla

dizayn edilmiş park içersinde ek havuzlar yaptırarak bir kısım balığı buraya naklet-

tirmişlerdir.

  1993 Malatya Valisi Saffet Arıkan bedük tarafından yaptırılan park ve havuzlar.

 

             4.KUTSAL BALIKLARIN SİSTEMATİK ÖZELLİKLERİ

 

   Havuzlardan elde ettiğimiz örneklere göre,2 familyaya ait 2 tür ve 2 alt tür bulun-

muştur.Sistematik ,Kuru,esas alınarak çıkartırılmıştır.

  Phylum:Chordata

  Subphylum:Vertebrata

  Kladus:Gnathostomata

  Superclessis:Pisces

  Classis:Oseichthyes

  Subclassis:Actinopterygii

  Superordo:Teleostei

  Ordo:Cypriniformes

  Subordo:Cyprinoidei

  Familia:Cyprinidae

  Familia:Cobotidae

  4.1.Familia:CYPRİNİDAE

  4.1.1.Leuciscus cephalus orientalis(Nordmann,1840)

  Sinonimleri:Squalius turcicus Filippi,Tip yeri:Abhazya

  İncelenen örneklere göre özellikleri;D-ΙΙ-ΙΙΙ 8,A=ΙΙΙ 8(7),L,lat=38-45 olarak

bulunmuştur.Standart boy maksimum vücut yüksekliğinin 3,6-4,1 baş uzunlu-

ğunun 3,5-3,8 baş yüksekliğinin ise 5,5-7,0 katıdır.Baş uzunluğu göz çapının

5,2-6,5 katıdır.Ağız terminal konumlu ve bıyık taşımaz.Farinks dişleri 2.5-5.2

şeklinde dizilmiştir.Pullar çok iri olup,serbest ucun arkasında küçük siyah nok-

talar bulunmaktadır.Dorsal yüzgeçin serbest kenarı düz,diğer yüzgeçlerin ise

dışbükeydir.Renk,dorsalde koyu gri,ventralde ise parlak beyazdır.

 Coğrafik yayılışı;Kafkasya,Karadeniz ve Hazar Denizi havzaları ile tüm Türkiye

tatlısuları.

 4.1.2.Chalcalburnus mossulensis (heckel,1843)

 Sinonimleri:Alburnus mossulensis Heckel,1844.

 Tip yeri:Dicle Nehri

 İncelenen örneklere ;D=ΙΙΙ 8,A-ΙΙΙ 11-12,L.lat=74-85.Standart boy maksimum

vücut yüksekliğinin 3,8-5,5 baş yüksekliğinin ise 6,3-7,8 katıdır.Baş uzunluğu göz

çapının 3,0-4,3 katıdır.Farinks dişleri 2.5-5.2 şeklindedir.Anal yüzgeçin önünde

pulsuz bir karina bulunur.Renk,dorselde koyu gri,ventralde ise gümüşi beyazdır.

Yanlarda,gözlerin arkasından başlayıp kavdal yüzgeçin başlangıcına kadar uza-

nan siyah bir bant bulunur.Coğrafik yayılışı;Dicle ve Fırat Nehri sistemleri.

 İncelenen örneklere göre özellikleri;D=ΙΙΙ-ΙV 9,A=ΙΙΙ 5,L.lat=74-85’tir.

 4.1.3.Capoeta capoeta umbla(Heckel,1843)

 Sinonimleri:Varicorhinus umbla(Heckel,1843);

 Scaphiodon umbla

 (Heckel,1843)

  Tip yeri:Musul

   İncelenen örneklere göre özellikleri;D=ΙΙΙ-ΙV 9,A=ΙΙΙ 5,L.lat=74-85’tir.Standart boy

maksimum vücut yüksekliğinin 3,3-4,5,baş yüksekliğinin 5,5-7,2 baş uzunluğunun

4,1-4,4 katı kadardır.Baş uzunluğu göz çapının 6,0-6,4 katıdır.Dudaklar boynuzumsu

bir deri ile örtülü olup,üst dudak iyi gelişmiştir.Ağız ventral konumlu ve bir çift kısa bıyık taşır.Farinks diş formülü 2.3.4-4.3.2 şeklindedir.Yüzgeçlerin serbest kenarı içbü-

keydir.Renk dorsalde koyu gri,yanlarda ve ventralde ise kirli sarıdır.Periton siyahtır.

 Coğrafik yayılışı;Fırat ve Dicle nehir sistemleri.

 4.2.Familia:COBİTİDAE

 4.2.1.Orthrias(Noemacheilus) tigris (Heckel,1843)

 Sinonimi:Nemacheilus(Paracobitis) tigris Kuru,1975

 Tip yeri:Halep

 İncelenen örneklere göre diagnostik özellikler;D=ΙΙ-ΙΙΙ 8,A=ΙΙ 5 olarak saptanmıştır.

Standart boy maksimum vücut yüksekliğinin 5,1-5,9 baş uzunluğunun ise 3,6-4,4 katı kadardır.Baş uzunluğu göz çapının 5,5-8,5 katıdır.Yanal çizgi kavdal yüzgece kadar

uzanır.Kuyruk sapı yüksek ve kavdal yüzgeçin başlangıcında krista bulunur.Kavdal

yüzgeç çatallı,pektoral,dorsal ve kavdal yüzgeçler koyu lekeli,anal ve pelvik yüzgeçler

ise lekesizdir.Renk sırtta açık gri,12-15 adet koyu leke sırtta başlayıp karın bölgesine

kadar uzanmaktadır.

 Coğrtafik yayılışı;Fırat,Dicle,Ceyhan ve Asi nehirleri,Güney Suriye,Kura ve Aras ne-

hirleri.

 

        5.YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

 5.1 Sözlü kaynaklar

 Aslantaş,Musa:(70),Emekli işçi

 Bozkurt,İbrahim:(45),Muhtar

 Karakuş,Hıdır:(85)Emekli öğretmen

 Üstündağ,Abbas:(88),Çiftçi

 

 5.2 Yazılı kaynaklar

 1-Yardımcı,M,Efsanelerimiz,İnönü Üniv.Yayınları(1989)

 2-Kuru,M.,Dicle-Fırat,Kura-Ara,Van Gölü ve Karadeniz Havzası tatlısularında

 yaşayan Balıkların (Pisces) Sistematik ve Zoocoğrafik Yöndem İncelenmesi,

 H.Ü.,1975(Doçentlik tezi).

 3-Kuru,M.,Doğu Anadolu Bölgesinin Balık Faunası.Atatürk Üniv.yay.No:348,

 1975.C.6,No:1-3,s:7-22,1981

 4-Ladiges,W.,Susswassefische der Turkei,1.Teil:Cyprinidae.Mitt.Hamburg,Zool,Inst.

 58:105-150,1960.

 5-Geldiay,R.,ve Balık,S.,Türkiye Tatlısu Balıkları.Ege Üniv.Fen Fak.,kitapları ser

 No:97,İzmir,1988

 6-Ekingen,G.,Sarıeyyüboğlu,M.,Keban Baraj Gölü Balık Faunası.F.Ü.Vet.Fak.Der.,

 C 6,No:1-3,S:7-22,1981.

 7-Battalgil,F.,Türkiye Tatlısu Balıkları Hakkında.İst.Üniv.Fen Fak.Mec.,seri B7(4):

 287-306,1942

 

 8-Battalgil,F.,Türkiyede Yeni ve Az Tanınmış Balıklar.İst.Üniv.Fen Fak.mec.seri

 B9:299-305,1944.

 9-Erdemli,A.Ü.,Beyşehir Gölü Balıkları,S.Ü.Fen Fak.Der.Sayı:2,Seri-B,Sayfa:131-

 142,1982

 10-Erdemli,A.Ü.,Hotamış Gölü Balıkları.İnönü Üniv.Fen Bilimleri Der.Cilt:1,Sayı:1,

 (38-56),1987

 11-Erdemli,A.Ü.,Kalkan,E.,Kozluk Çayı Balıklarının Taksonomik Yöndem Araştırıl-

ması.Fırat Üniv.XΙ.Ulusal Biyoloji Kongresi.Zooloji,77-86,Elazığ,1992.

 12-Kosswig,C.,Türkiye Tatlısu Balıklarının Zoocoğrafyası.İst.Üniv.Fen Fak.

 Hidrobiyol.Araşt.Enst.Yay.Seri A,2(1):1-19,1954.

 13-Pellegrin,J.,Des poissions des eaux douces d’Asie-Mineure.Voy.Zool.Gedau de Kerville,Tome.ΙΙ,Paris,135p,1928.

 14-Erk’akan,F.,Sakarya Havzası Balıklarının(pisces) Sistematiği ve Biyo-Ekolojik

 İlişkileri Üzerine Araştırmalar.H.Ü.(Doktora tezi),Ankara,Mart,1981.

 15-Çolak,A.,Keban Baraj Gölün’de Bulunan Balık Türleri.A.Ü.Vet.Fak.Der.,Fac.

 Vet.med.,Univ.Ankara.28,(1-4):1981.

 16-Balık,S.,Türkiyenin Akdeniz Bölgesi İçsu Balıkları Üzerinde Sistematik ve Zoo-

 coğrafik Araştırmalar.Doğa,TU Zooloji Der,C. 12;156-179,1988.

 17-Kalkan,E.,Erdemli,A.Ü.,Tohma Çayı Balıkları Üzerindeki Faunistik Bir Çalışma.

 (Basında)

 

 

                                                                               Doç.Dr.Ümit ERDEMLİ

 

                                                        İnönü Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan