Image

ImageFestivaller, insanoğlunun çok köklü bir geleneğidir; eski toplumlardan günümüze çeşitli biçimleriyle yansıtılır. En genel tanımla festival; bir toplumun, kendi kültürel mirasını kuşaktan kuşağa aktarmak için yaptığı toplumsal  bir gösteridir. Eskiden ticari bir kaygı taşımadan yapılan ve kendi kültürel değerlerinin yeniden üretilmesine ve geleneksel hale getirilerek bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet eden bu festivaller, günümüz kapitalist toplumunda daha çok işin ticarileşmesiyle gerçek amaçlarından saptırılmıştır. Günümüzde sanatın da ticarileşmesiyle sanat-kültür festivalleri de dahil bir çok festivallerin, piyasa güçleri tarafından yönlendirildiğini kolaylıkla görebiliriz.

Ulusal ve uluslar arası boyutta çeşitli müzik festivalleri yapılmaktadır. Arguvan Türkü Festivali, "türkü" niteliğiyle bu alanda bir ilki oluşturmaktadır. Bu durumdan dolayı da ayrı bir önemle değerlendirilmesi gerekir. Türküler, kaynağını halkın yaşamından alır; halkın gelenekleri, inançları, duyguları, kederi, sevinci, umutları, umutsuzlukları, sitemi, küskünlükleri, dayanışması, kavgası, ayrılığı, özlemi, sevdası, aşkı türkülere işlenmiştir. Ve bu türküler söyleyiş üslubuyla da bölge insanının ve bölgenin kimi karakterini, özelliğini yansıtır.

Arguvan  Türkü Festivalinin amacı, yöre insanının kültürel birikiminin ticari bir kaygıdan uzak, çağdaş normlarda yeniden üretilmesini ve bu ürünün evrensel boyutlara çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefler. Bu amaca odaklanarak yapılacak çalışma bizlere başarıyı getirecektir. Sivil demokratik kurumlarıyla, yerel yönetimiyle, kültür elçileriyle ve tüm Arguvan halkıyla bu amacı gerçekleştirmeye dönük hareket tarzımızı belirlemeliyiz. Bu, her şeyden önce tüm yönleriyle birliktelik-dayanışma ve ortak paylaşım demektir. Dayanışma ve ortak paylaşım; sevgidir, aşktır, muhabbettir, barıştır, kardeşliktir. Bu özellikler ise Arguvan insanının genel karakteri, kültürüdür. Başka bir deyişle, Arguvan türküleri, bu türkülerin tarzıdır. Dayanışmanın ve ortak paylaşımın olmadığı yerde, Arguvan Türkü Festivalinin amacına dönük bir başarısından söz etmek pek olanaklı değildir.

Kimilerinin "ben de yaparım" mantığıyla demokratik bir anlayıştan ve paylaşımdan uzak bir tür emrivaki yaklaşımla, "gelen gelir gelmeyen gelmez" umursamazlığıyla, salt kendi kişisel egolarını tatmine yada olayı ticari bir kazanca dönüştürmeye dönük anlayış, festivalin özüne ve amacına aykırıdır. Bir çok insan "festival yapılsın da nasıl yapılırsa yapılsın,kim yaparsa yapsın" anlayışıyla işe yaklaşabilir; bu bir yerde doğal da karşılanabilir; ancak bir kurum yöneticilerinin ve bir sorumluluk taşıyan şahısların böyle bir yaklaşımla hareket etmesi kabul edilir bir şey değildir. Bu anlayış, olayı giderek amacından saptırarak içini boşaltır, yozlaştırır festivali bolca içki tüketildiği alelade bir olaya, gösteriye ve şova dönüştürür. Ve her yıl da bu noktada yeni tartışmaları ve yeni sorunları beraberinde getirir.

Türkü festivali doğru bir biçimde kavranıldığı zaman, vakıf ve derneklerimiz tarafından bu yılki festival çalışmalarının başlatılması arifesinde, Arguvan Belediyesinin, tüm Arguvan vakıf ve derneklerini dışlayarak, bu yıl yapılacak festivalin belediye tarafından organize edileceğini açıklamasının ne derece yanlış olduğu, festivalin amacına, özüne aykırı olduğu görülecektir.

Bu yıl 6.sının düzenleneceği Arguvan Türkü Festivali, "bizde bir festival yapalım" basit mantığıyla başlatılmış bir çalışma değildir. Öncelikle bu türkü festivalinin Arguvan toplumunun tarihsel köklerindeki bir pınar kaynağına, bir kültürel birikime dayandığını bilmeliyiz. Bu bilinmeden ve kavranılmadan festival amacına uygun olarak da yapılandırılamaz. Bir festivalin ortaya konulabilmesi için kültürel bir varlık bir birikim işin olmazsa olmazıdır; ama salt bu da yeterli değildir. Eğer bu yeterli olsaydı 10,20 yıl önce de bu festival yapıla bilinirdi. Bu noktadan baktığımızda işin bir de bu birikimin gün yüzüne çıkarılması, sahiplenilmesi , olgunlaştırılması ve ulusal boyuta taşıma evresini görmeliyiz. Bu her şeyden önce örgütlü bir çabanın sonucudur. Bu evrede kurumsal bazda vakıf ve derneklerimizin  bireysel bazda sanatçılarımızın, ozanlarımızın, şairlerimizin, yazarlarımızın emeklerini ve özverili çabalarını yadsımak olanaklı değildir. Demek oluyor ki Arguvan Türkü Fetivali, geçmişin kültürel mirası ve bu mirasa sahip çıkan kurumlarımızın ve kültür adamlarımızın uzun yıllara dayanan çabası ve emekleri ile ortaya konuldu ve şekillendirildi.

Bu zamana kadar yapılan festivallerin de demokratik kurumlarımız tarafından organizasyonunun üslenildiğini ve yapıldığını herkes bilmektedir. Bu yapılırken de hiç bir zaman Arguvan yerel yönetimleri dışlanmamış tam tersine her boyutta destekleri aranmıştır. Kurumlarımızın bu yaklaşımına karşın Arguvan Belediyesinin anlaşılmaz tutumla bir tür dışlayıcı yaklaşımı anlaşılır bir davranış değildir. Arguvan Belediyesinin ortaya koyduğu bu tavrın mutlaka bir gerekçesi olmalıdır. Umut edilir ki, Belediyemiz bu konuda Arguvan halkının tereddütlerini giderecek gerekli bir açıklamayı yapar yada bu yaklaşımdan vazgeçerek tüm Arguvanlıları kucaklayıcı, paylaşımcı bir yaklaşımı ortaya koyar.

Arguvan Türkü festivalinin amacına uygun gerçekleştirilmesi ve başarısı için; her türden kişisel yada kurumsal hesap ve kaygılardan uzak,köylerinde içinde yer aldığı Arguvan yerel yönetimlerin ve yöre dışında bulunan Arguvan vakıf ve derneklerinin ortak dayanışması ve paylaşımı ilkeselliği temelinde yapılandırılmalıdır.

Saygılarımla

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan